Επιστολή, με τις παρατηρήσεις της, επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση και Οργάνωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της χώρας, απέστειλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στον Υπουργό ΕΣ.Δ.Α., Παν. Κουρουμπλή.
Αναλυτικά οι παρατηρήσεις - προτάσεις, αλλά και οι προβληματισμοί,

1. Για το άρθρο 1: Οι ΔΙ.Σ.Α. να είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, να αντιστοιχούν σε κοινές Διαδημοτικές υποδομές που ορίζονται εντός ενοτήτων που προβλέπει ο εκάστοτε ΠΕ.Σ.Δ.Α. και η αρμοδιότητά τους να αφορά τη διαχείριση αυτών των κοινών υποδομών. Δήμοι που θα έχουν κοινές υποδομές διαχείρισης σύμμεικτων δηλαδή Μ.Ε.Α. και  (Χ.Υ.Τ.Α.-Χ.Υ.Τ.Υ.) μπορούν να συγκροτούν ΔΙ.Σ.Α. διαχείρισης σύμμεικτων.

Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται εκτός των άλλων στο ότι το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Φο.Δ.Σ.Α. είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των Φο.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν στη χώρα μας ως Α.Ε. έχουν προβλήματα και κακή διαχείριση στο σύνολο των αρμοδιοτήτων τους.

2. Οργανισμοί, όπως οι ΔΙ.Σ.Α., είναι σκόπιμο να διαχειρίζονται, αποκλειστικά και μόνο τις δομές που ένας Δήμος δεν μπορεί να υποστηρίξει με τις δικές του δυνάμεις. Έτσι ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να σχεδιάζεται και να υλοποιείται στο κοντινότερο στον πολίτη επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας.  Η παροχή από τους ΔΙ.Σ.Α. τεχνικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και η στήριξη προγραμμάτων των Δήμων (π.χ. εκπαίδευσης, δημοσιότητας κ.λπ.) θα μπορούσε να αναβαθμίσει συνολικά τη δυνατότητα των Δήμων να υλοποιήσουν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης και να υποστηρίξει και όχι να υποκαταστήσει τη Δημοτική διαχείριση των απορριμμάτων.

3. Δήμοι, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και όχι μόνο νησιωτικοί, που τεκμηριώνουν, μέσω των τοπικών τους σχεδίων, ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους του Ε.Σ.Δ.Α. τηρώντας πλήρως τη νομοθεσία, να έχουν τη δυνατότητα είτε να μην προσχωρήσουν σε ΔΙ.Σ.Α., είτε να αποχωρήσουν από ΔΙ.Σ.Α., εάν κρίνουν ασύμφορη τη συμμετοχή τους.

4. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την απρόσκοπτη άσκηση Διαδημοτικών δραστηριοτήτων όμορων Δήμων, σε επιμέρους τομείς που δεν ανήκουν στο αντικείμενο των ΔΙ.Σ.Α., όπως για παράδειγμα η διαχείριση προδιαλεγμένων υλικών σε Διαδημοτικές μονάδες ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης. Αναφερόμαστε στις προσλήψεις, στη πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, στη συγκρότηση Διαδημοτικών φορέων για τη λειτουργία κοινών Κ.Δ.Α.Υ. ή μονάδων κομποστοποίησης κ.λπ.

5. Πρέπει να υπάρξει πρόνοια για την αρμοδιότητα εκπόνησης και υλοποίησης των Περιφερειακών σχεδιασμών. Ιδιαίτερα, αφού πιθανολογούμε ότι δεν θα υφίστανται, πλέον, ΔΙ.Σ.Α. σε επίπεδο Περιφέρειας. Στα ενδεχόμενα που πρέπει να εξεταστούν θα είναι και αυτό της κατάργησής τους και της αντικατάστασής τους από σχέδια των ΔΙ.Σ.Α. Με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η διαχείριση των αποβλήτων στα όρια των ΔΙ.Σ.Α. να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της πυραμίδας της διαχείρισης.

Επιπρόσθετα των προτάσεων, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στους Δήμους, παραθέτει και τους ακόλουθους προβληματισμούς: 

1. Άρθρο 1, παρ.2, εδαφ.γ.

Για την δημιουργία του ΔΙ.Σ.Α. προϋποθέτει είτε την ύπαρξη Μ.Ε.Α. είτε να προκύπτει από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. ότι θα τηρηθούν οι στόχοι του Ε.Σ.Δ.Α. Αν δεν έχει ακόμα επικαιροποιηθεί ο νέος ΠΕ.Σ.Δ.Α. τότε τι γίνεται;

2. Άρθρο 1, παρ.4, εδαφ.β.

Αν μια Μ.Ε.Α. βρίσκεται πιο κοντά σε άλλον Χ.Υ.Τ. ή η πρόσβαση είναι ευκολότερη και γρηγορότερη τότε δεν θα μπορεί να μετέχει σε εκείνο το Νομικό Πρόσωπο;

3. Άρθρο 1, παρ.5, εδαφ.α.

Αν κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο λάβει απόφαση διαφορετική από αυτή που ορίζει o Νόμος, τότε τι γίνεται. Αν πάλι υποχρεούται να την λάβει, τότε ποιος ο λόγος της απόφασης αυτής;

4. Άρθρο 3, εδαφ.α και β.

Σύμφωνα με το Νόμο… ο ΠΕ.Σ.Δ.Α.  εκπονείται από τους Φο.Δ.Σ.Α. Με την κατάργηση των Φο.Δ.Σ.Α., ποιος θα εκπονεί τον ΠΕ.Σ.Δ.Α.;

Αν ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. προβλέπει π.χ. μία Μ.Ε.Α. και σύμφωνα με το παρών σχέδιο Νόμου δημιουργηθούν παραπάνω ΔΙ.Σ.Α. πως θα καθορισθεί η τιμολογιακή πολιτική ανά παρεχόμενη υπηρεσία;

5. Άρθρο 13, παρ.2 και παρ.5.

Πρότασή μας για την παρ.2 είναι ο καθορισμός της εισφοράς να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν στο ΔΙ.Σ.Α. και πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη για επιπλέον υπηρεσίες που θα παρέχουν.

Στην παρ.5 θα πρέπει να συμπληρωθεί «μετά την παρέλευση τετραμήνου εκάστου έτους εάν δεν έχουν αποδοθεί οι εισφορές αυτές θα παρακρατούνται από του Κ.Α.Π. και θα αποδίδονται στον ΔΙ.Σ.Α.».

6. Άρθρο15, παρ.2.

Οι Επιτροπές διεξαγωγής και παραλαβής συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες.

7. Άρθρο 16, παρ.1 και παρ.3.

Το σχέδιο Νόμου εξαιρεί την Περιφέρεια Αττικής και τον Νομό Θεσσαλονίκης. Φανταζόμαστε ότι από λάθος αναφέρεται Νομός Θεσσαλονίκης και όχι Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε άλλη περίπτωση τι σημαίνει Νομός (κανονικά Περιφερειακή Ενότητα) Θεσσαλονίκης;

8. Άρθρο 16, παρ.4.

Το προσωπικό των Φο.Δ.Σ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ.) μεταφέρονται στους Δήμους. Ο ΔΙ.Σ.Α. που θα είναι Ν.Π.Δ.Δ. με τι προσωπικό θα λειτουργήσει; Μήπως ο στόχος είναι να μην μπορούν να λειτουργήσουν με συνέπεια να γίνουν φορείς σφραγίδες κα στη συνέχεια να δοθούν οι επί μέρους λειτουργίες σε ιδιώτες;

9. Άρθρο 16, παρ.2, εδαφ.βα.

Ποιος ο λόγος να δώσουν οι Δήμοι το 50% του εξοπλισμού τους στους ΔΙ.Σ.Α., όταν με τον τρόπο αυτό ούτε οι Δήμοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ούτε και οι ΔΙ.Σ.Α. θα χρειάζονται αυτόν τον εξοπλισμό;
πηγη
 
Top