Τροπολογία με την οποία εισάγονται νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για δοκίμους αστυνομικούς που ενώ φοιτούσαν στις αστυνομικές σχολές, «νόσησαν» προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στην Βουλή.

Ειδικότερα σύμφωνα με την τροπολογία προσδίδεται αναδρομική ισχύς, από 25-7-2012 (αντί από 10-10-2012), στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του π.δ. 319/1995, όπως ισχύουν, σχετικά με τη δυνατότητα μετάταξης σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, των δόκιμων υπαστυνόμων των οποίων η φοίτηση διεκόπη λόγω σωματικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία.

Η τροπολογία ενάχθηκε μέσα στο νομοσχέδιο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνική Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με την τροπολογία:

Παρέχεται η δυνατότητα επανακατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) σε υπηρεσία γραφείου, κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 25 παρ.3 του π.δ. 319/1995 και 44 παρ.3 του π.δ. 352/1995) και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, όσων κατετάγησαν στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Αστυφύλακες) και κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006 και 2006-2007, αλλά διεκόπη η φοίτησή τους για τους προαναφερόμενους λόγους.

Οι κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών ή άλλων συνταξιοδοτικών ή αποκαταστατικών συνεπειών, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.
 
Top