Κοινωνικό Παντοπωλείο για άπορους εμπόρους συστήνεται με πρωτοβουλία της Ελληνικής Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Χρήση του Παντοπωλείου έχουν δικαίωμα να κάνουν  «έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΕΕ.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής και σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό δημοσίου νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αίτηση:

– Αίτηση του ενδιαφερομένου
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας.
– Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση.
– Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από ΔΟΥ ή από αρμόδια αρχή.
– Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας.
– Βεβαίωση της ΕΣΕΕ.
– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του.
– Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.
– Μία φωτογραφία.
– Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.
 
Top