Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση τριών (03) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών. Σημειώνεται ότι, η τελευταία προκήρυξη για πρόσληψη πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών εκδόθηκε το 2008.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:

- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας

- Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 11/10/2016 μέχρι και 25/10/2016, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ, στο κτίριο του ΥΝΑΝΠ επί της Γρ. Λαμπράκη 150 στον Πειραιά, στο κατάστημα των Λιμενικών Αρχών Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Σύρου, καθώς και στην ιστοσελίδα www.yen.gr, προκειμένου να παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα και ώρα, στην Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) και ακολούθως στην τριμελή Εξεταστική Επιτροπή όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη. Ονομαστικός πίνακας με τους υποψηφίους που θα κριθούν «Κατάλληλοι» από τις αρμόδιες επιτροπές θα αναρτηθεί στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις αλλά και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων.

Για κάθε λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ : 6ΟΚ14653ΠΩ-ΚΚΑ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr (τοποθεσία: κατατάξεις-προσλήψεις), όπου ευρίσκεται αναρτημένο πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 213 137 1185.
 
Top