Ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τρίτη 29-11-2016 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού του Δήμου της χρήσης οικονομικού έτους 2014».


ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ισολογισμού του Δήμου (με τον Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης και το προσάρτημά του καθώς και με το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης) του οικονομικού έτους 2014 ».
 
Top