Σε καθεστώς αδιαφάνειας συνεχίζουν να λειτουργούν οι τράπεζες, όσον αφορά τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις των δανείων που προτείνουν με τον Αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, τον οποίο συνεχίζουν να εφαρμόζουν ανεπαρκώς. 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ γίνεται αποδέκτης δεκάδων καταγγελιών από καταναλωτές, οι οποίοι λαμβάνουν την απάντηση της τράπεζας -με το Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης Λύσεων ή Οριστικής Διευθέτησης του Κώδικα Δεοντολογίας- η οποία είναι αόριστη, αδιαφανής, συχνά προσωρινή, μη ρεαλιστική και βιώσιμη για τον οφειλέτη. 

Πιο συγκεκριμένα σε πολλές περιπτώσεις: 

  • δεν αναφέρουν το Συνολικό Επιτόκιο της προτεινόμενης ρύθμισης π.χ αναφέρουν επιτόκιο ΒΕΚ+0,60 Εισφορά ν.178 + περιθώριο 3.10%. Εύλογα αναρωτιέται ο καταναλωτής με ποιο επιτόκιο επιβαρύνεται; Στη συγκεκριμένη περίπτωση προφορικά του ανέφεραν ότι περίπου το επιτόκιο είναι 8,60% καθώς και ότι η μηνιαία δόση του δανείου ανά 3ετία θα προσαυξάνεται με επιπλέον 26,70 ευρω. 
  • σε ορισμένες περιπτώσεις πρότασης ρύθμισης στεγαστικών δανείων, αυξάνουν το επιτόκιο με την αύξηση του περιθωρίου της τράπεζας 
  •  ζητούν εξασφαλίσεις όπως την θέση εγγυητή ή την προσημείωση ακινήτου ακόμα και για μικρές οφειλές 5.000 -15.000 ευρώ  σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή των απαντητικών επιστολών προς τους δανειολήπτες, η οποία υπερβαίνει την τετραμηνη προθεσμία που ορίζει ο Κώδικας
 
Top