Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  27ην  Μαρτίου  2017,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ     και ώρα   17:00.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση  στα   παρακάτω  θέματα  : 

1.- Έγκριση  σύναψης  και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και  Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο:   
« Συντήρηση  Επαρχιακού  και Λοιπού οδικού Δικτύου  Σαλαμίνας»  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σαλαμίνας , για την υπογραφή της.

2.-  Έγκριση  σύναψης  και όρων τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και  Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο:   
(παροχή  υπηρεσία) « Εργασίες αποκατάστασης  βλαβών στο Δίκτυο Σατερλί-Κανάκια  στον Δήμο  Σαλαμίνας »  και εξουσιοδότηση της Δημάρχου  Σαλαμίνας,  για  την υπογραφή της. 

3.- Έγκριση χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών του Παρόχου  «COSMOTE – OTE A.E.»

4.- Ρύθμιση  του χρεωστικού υπολοίπου  του Δήμου Σαλαμίνας
5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
7.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία : «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» - Νομικό  Πρόσωπο  Δ.Δ. Άθλησης  Κοινωνικής  Πολιτικής  και Παιδείας  Δήμου  Σαλαμίνας  &  εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.
8.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ.
9.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου  Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας για το έτος 2017.
10.-΄Εγκριση Προϋπολογισμού Ειδικού Αναγνωρισμένου  Φιλανθρωπικού Σωματείου  (Ν.Π.Ι.Δ.) « Συλλόγου  Γονέων φίλων  ΑΜΕΑ  Σαλαμίνας» , σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο εδάφιο  ΙΙ παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης.

11.- Έγκριση  μελέτης που αφορά « Προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  του έργου  Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων  στην περιοχή Σαλαμίνας  επί της οδού  Κ. Καραμανλή  στην Σαλαμίνα. 

12.- Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Αγίας Βαρβάρας στα Παλούκια  του Δήμου Σαλαμίνας.
13.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.
14.- Έγκριση  μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ. Κ. Σεληνίων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως για το έργο: <Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια & Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.
15.- Συγκρότηση  Πρωτοβάθμιου  Συμβουλίου Επιθεώρησης  χώρων Ψυχαγωγικών  Δραστηριοτήτων  για το έτος 2017.
16.- Μεταφορά τόπου λειτουργίας  της Λαϊκής Αγοράς στην Δ.Κ. Αμπελακίων.                                                 
17.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την επαναχάραξη  αιγιαλού  στην περιοχή της Ψιλής Άμμου  κατόπιν αιτήματος  των μελών του Συλλόγου  « Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ».
18.- Αποδοχή  προσωρινής (5/μηνης) παραχώρησης οχήματος  του Δήμου Πειραιά στον Δήμο Σαλαμίνας για την εύρυθμη λειτουργία  των υπηρεσιών της  καθαριότητας του Δήμου.   

19.- Έγκριση μελέτης   για   προμήθεια  ανταλλακτικών σωλήνων ύδρευσης  για την συντήρηση του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. 

20.- Έγκριση  του  4ου   Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.  του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων . 

21.- Αποδοχή  δωρεάς  ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α., ιδιοκτησίας Περιφέρειας Αττικής , στο Δήμο Σαλαμίνας.

 
Top