Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, την 24ην Μαΐου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16.00 στο  Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 

1.- Εκδίκαση  & αποδοχή ή μη αιτήματος θετικών ζημιών της εταιρείας     «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε».
2.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δ.Σ.  κα εκ νέου  έγκριση σύναψης και των όρων του σχεδίου  της Προγραμματικής σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής  και του Δήμου Σαλαμίνας  για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας Νήσου Σαλαμίνας». προϋπολογισμού 2.500.000,00 με το Φ.Π.Α.
3.  Καθορισμός τμημάτων  αιγιαλού και παραλίας  για παραχώρηση απλής χρήσης  τους με αντάλλαγμα με απ’ ευθείας ανάθεση  και δημοπρασία  για άσκηση δραστηριοτήτων  που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
4.- Αδελφοποίηση  του Δήμου Σαλαμίνας με τον ιστορικό  Δήμο Κυριάτ Μοτσκίν.
5.-  Αποδοχή ποσού  85.000€  που αφορά κάλυψη  δράσεων πυροπροστασίας, σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 13492/264/2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.   
6.- Β΄ κατανομή  λειτουργικών δαπανών  για τα σχολεία του Δήμου, καθώς  και για την αμοιβή των σχολικών  τροχονόμων , για τους μήνες  Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο .  
7.- Έγκριση μελέτης  και λήψη απόφασης  για την διενέργεια διαγωνισμού  με τίτλο :΄Εργα αντιπυρικής προστασίας  δασών  έτους  2017- καθαρισμοί παριών  οδών και  συντήρηση ζωνών  πυροπροστασίας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ).
8.- Έγκριση μελέτης που αφορά : «Ασφάλιστρα Αυτοκινήτων Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017-2018» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
9.- Έγκριση μελέτης  που αφορά : « Προμήθεια κάδων Απορριμμάτων »  και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
10.- ΄Εγκριση μελέτης  που αφορά : « Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων , έτους 2017 » και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. 
11.- Αποδοχή & έγκριση μελέτης : Καθαίρεση  και απομάκρυνση  κρηπιδωμάτων  στην παραλία Βασιλικών.
12.- Τροποποίηση της 261/2015  απόφασης Δ.Σ. κατά το μέρος της  που αφορά την σήμανση  του κόμβου  των οδών Κατσέλη ( Δ.Γαρείου) και Καραϊσκάκη ». 
13.- Παράταση  προθεσμίας του έργου : Κατασκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης
14.- Τακτική Επιχορήγηση   του Ν.Π.Δ.Δ. Βιβλιοθήκης –Μουσείου –Λαϊκής Τέχνης  & Ιστορίας  Δήμου Σαλαμίνας.
15.- Ρύθμιση χρεωστικού υπολοίπου  του Δήμου Σαλαμίνας.
16.- Έγκριση  χορήγησης  ή μη παράτασης ωραρίου  λειτουργίας  χρήσης μουσικών οργάνων  έως τις 03.00 π.μ.  του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-BERLIN  επί της οδού Αγίου Νικολάου  28 στην Σαλαμίνα.    
17.- Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  37/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : « Ορισμό τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.».
18.- Συγκρότηση  Επιτροπής για την εφαρμογή  Διοικητικών πράξεων (άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 2307/1995 & άρθρο 80 του Ν. 3463/2006).
19.- Συζήτηση του θέματος που αφορά « Συνδέσεις οικημάτων  με το Δίκτυο ακαθάρτων υδάτων Σαλαμίνας».                                                                             
20.- Συζήτηση  του θέματος που αφορά την τακτοποίηση των εργαζομένων Αθ. Κουτούκα & Γεωργίας Μανόγλου (σύμφωνα με την 4478/2012 απόφαση  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Πειραιά  και συνδυαστικά με την 3709/2016 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Πειραιά.
21.-  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 75/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :Έγκριση πρακτικού εκτίμησης  για την προσκύρωση Δημ. Έκτασης  στην ιδιοκτησία κληρονόμων  Αθαν. Θάνου στο Ο.Τ. 48 στην Δ.Κ. Σεληνίων .
22.- Παραχώρηση τάφου κατόπιν αιτήματος της κας Τσακνή Άννας. 
                          

 
Top