Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ αποφάσισε το Υπουργείου Παιδείας...


Συγκεκριμένα στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Ιουλίου, με αριθμό φύλλου 2400, αναφέρεται πως η ανάκληση της άδειας του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικούς τίτλους «ΙΙΕΚ ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ», γίνεται λόγω του ότι έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της. Σύμφωνα με την απόφαση όσον αφορά τους σπουδαστές, μεταξύ αλλων δικαιούνται επιστροφή των διδάκτρων για μη εκπληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Την ενημερωτική σελίδα των Σπουδαστών ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ. Πιο συγκεκριμένα το ΦΕΚ ορίζει τα εξής: Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλους «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ», λόγω του ότι έπαψαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, Θ17,Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «θέματα Φορέων Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

5. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.

7. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Την υπ' αρ. 123122/ΙΑ/5-9-2013 (ΦΕΚ 2284/Β/12-9-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ».

9. Την υπ’ αρ. 106694/Κ1/26-6-2017 τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. λόγω κατάργησης δομής.

10. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στη με αρ. πρωτ. ΔΑ/58835/27-10-2016 απόφαση, της με αρ. 239/27-10-2016 συνεδρίασης.

11. Την αρνητική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με αρ. πρωτ. απόφαση ΔΑ/20898/12-5-2017-267/11-5-2017 συνεδρίαση.

12. Την υπ’ αρ. 27006/1-6-2017 έγγραφη επιβεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) περί διατύπωσης αρνητικής γνώμης για αδειοδοτημένο χώρο Ι.Ι.Ε.Κ. Ανάσα για χιλιάδες Σπουδαστές ΙΕΚ

13. Το υπ’ αρ. 996204/Κ1/9-6-2017 «Προβλήματα αδειοδότησης» έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. προς τον αδειοδοτημένο φορέα.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την ανάκληση, της υπ' αρ. 123122/ΙΑ/5-9-2013 (ΦΕΚ 2284/Β/12-9-2013) άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ», η οποία χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «OMEGA TRAINING CENTER Ε.Π.Ε.», λόγω του ότι έπαψαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της όσο αφορά την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ των κτιριακών υποδομών του.

Ειδικότερα μετά την 106694/Κ1/26-6-2017 απόφαση τροποποίησης άδειας του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με την κατάργηση δομής λόγω έλλειψης άδειας δόμησης ως εκπαιδευτήριο, κείμενης επί της οδού ΑΣΤΙΓΓΟΣ 4, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, η άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., στις υπόλοιπες δομές του, στερείται προσβασιμότητας ΑμεΑ, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση αδειοδότησης, τουλάχιστον σε μία δομή. Με το 996204/Κ1/9-6-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. υποδείχθηκε στην εταιρεία «OMEGA TRAINING CENTER Ε.Π.Ε.», προκειμένου να διατηρήσει την άδεια του Ι.Ι.Ε.Κ., να αιτηθεί την τροποποίησή της, ώστε να καλύψει με κτηριακές μεταβολές τη δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ, σε κάποια από τις υπόλοιπες αδειοδοτημένες δομές του Ι.Ι.Ε.Κ. Η εταιρεία δεν προέβη σε ουδεμία ρύθμιση και ως εκ τούτου παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ.

Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί μερίμνει της διοίκησής του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών: α) Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΝΕΣΤΟΥ 4, Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ, για τις δομές του Ι.Ι.Ε.Κ. Αθηνών και Πειραιά. β) Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, (2ο, 5ο και 6ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ), 1ος όροφος, Τ.Κ. 262 23, ΠΑΤΡΑ, για τη δομή του Ι.Ι.Ε.Κ. στην Πάτρα.

Οι σπουδαστές του ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. α) δικαιούνται επιστροφής των διδάκτρων για μη εκπληρωμένες εκπαι- δευτικές υπηρεσίες, β) δικαιούνται μεταγραφής σε άλλο  Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητάς τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητα τους.

Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότητας τους στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα, κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Η μεταγραφή των καταρτιζόμενων σε νέο Ι.Ε.Κ. (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι ευθύνη δική τους και πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση ανάκλησης της άδειας του Ι.Ι.Ε.Κ., σχετική υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, δηλώνοντας το Ι.Ε.Κ. προτίμησής τους από το οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί με δική τους μέριμνα. Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης καταρτιζομένου περί μεταγραφής διατίθεται από τις σχετικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
Πηγή
 
Top