Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας, την 4ην Οκτωβρίου  2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30 στο  Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 

1.- Έγκριση  χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά « Υποστηρικτικές  εργασίες  για την σύνταξη  οικονομικών καταστάσεων  ετών  2014 & 2015  , παρακολούθηση της διπλογραφικής  λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2015 & 2016  και φορολογική υποστήριξη για το έτος 2016» της εταιρείας Σ. Καραγιλάννης μ. Ε.Π.Ε.
2.-  Έγκριση  Προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. « Βιβλιοθήκη –Μουσείο,Λαϊκής  Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας ,οικ. έτους 2017.
3.-  Αναπομπή  του Ολοκληρωμένου  πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)  του Δήμου Σαλαμίνας και των Νομικών Προσώπων του , οικ. έτους 2017. 
4.-  Διαγραφή οφειλών τιμολογίων , λόγω παραγραφής τους.
5.-  Έκφραση σύμφωνης γνώμης  στην 3η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σαλαμίνας , οικ. έτους 2017
6.- Παράταση Συμβάσεων Ορισμένου χρόνου  των εργαζομένων  του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017.
7.- Γ΄ Κατανομή ποσού  71.380,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
8.-  Ορισμός μελών Διοικούσας  Επιτροπής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου  για τους μαθητές του Λυκείου και αποφοίτους. 
9.- Παραχώρηση  αιθουσών του ΔΙΕΚ  για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
10.- Ψήφισμα στήριξης  και συμπαράστασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας προς τον Δήμο Μεγαρέων  , κατά του αιτήματος  για έρευνα  κοιτασμάτων  βωξίτη  στα Μέγαρα Αττικής  με φορέα έργου την  «ΔΕΛΦΟΙ –ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. ».
11.- Συμμετοχή  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Δίκτυο  «Αμφικτυονία  Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ».
12.- Ορισμός εκπροσώπου  και του αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση  της Προγραμματικής σύμβασης  για το έργο « Συντήρηση  και επισκευή δικτύου ακαθάρτων  Δήμου Σαλαμίνας» προϋπολογισμού  199.954,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  
13.- Έγκριση  σύναψης  και όρων  Προγραμματικής  σύμβασης , μεταξύ Περιφέρειας  Αττικής  και του Δήμου Σαλαμίνας  για το έργο : Καθαίρεση  και απομάκρυνση κρηπιδωμάτων  στην παραλία Βασιλικών Ν. Σαλαμίνας , προϋπολογισμού  20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%),  εξουσιοδότηση  της Δημάρχου  για την υπογραφή της  και ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή του , για την παρακολούθηση της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης.  
14.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην Δ.Κ.  Αμπελακίων  επί της Λ. Δημοκρατίας στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή  Δικτύου Αποχέτευσης στους οικισμούς  Αμπελάκια & Σελήνια  του Δήμου Σαλαμίνας. 
15.- Έγκριση  μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην Δ.Κ. Σεληνίων  επί της παραλιακής οδού  Ακτής Θεμιστοκλέους στα πλαίσια  εκτέλεσης του έργου :Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς Αμπελάκια  και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας .  
16.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στην Δ.Κ. Αμπελακίων,επί της Λεωφ. Ελ.Βενιζέλου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.
17.- Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Αστέρια  της Δημ. Κοινότητας Σαλαμίνας.
18.- Έγκριση ή μη της απαγόρευσης  στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην Λ. Αιαντείου. 
19.- Κατασκευή  διαβάσεων πεζών στο κύριο οδικό δίκτυο.
20.- Παραχώρηση μιας θέσης  στάθμευσης  για ασθενοφόρο  και μιας για ΑΜΕΑ για τις ανάγκες  της μονάδας  τεχνητού νεφρού  στην Ακτή Σαλαμινομάχων 58, στα Παλούκια.
21.- Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην περιοχή Τσάμη – Παλούκια  Δήμου Σαλαμίνας.  
22.- Έγκριση ή μη  για την παραμονή  προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου  Λεωφ. Σαλαμίνας 177 του Δήμου Σαλαμίνας.
23.- ΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης.
24.-  Αποδοχή παραίτησης  του κ. Κουτσούκου Χρήστου  από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας και ορισμός νέου μέλους.
25.- Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα .
26.- Διαγραφή  από χρηματικούς καταλόγους.
27.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης.
28.- Διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους , σύμφωνα με το άρθρο 174 του κώδικα.

 
Top