Η εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) κατά την συνεδρίασή της στις 25/08/2017 αποφάσισε οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθούν στις 10 & 11 /12/2017, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Νόμων 4484/17 και Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Σχετική πρόσκληση για τις εκλογές, η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, θα συνταχθεί και θα δημοσιευθεί από τη Εκλογική Επιτροπή εντός της νόμιμης προθεσμίας. Επίσης κατάλογος εγγεγραμμένων μελών ( που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο εγγραφής στο μητρώο του Επιμελητηρίου, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι 09/12/2016 , θα αναρτηθεί- εκτεθεί προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου από 04/09/2017
 
Top