Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) άτομα για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «NEETs ON BOARD», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, ήτοι έως 30.06.2018.
Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :
- ένα (1) άτομο - Στέλεχος Γραμματειακής υποστήριξης (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ01)
- δύο (2) άτομα - Στέλεχος παροχής υπηρεσιών HELP-DESK (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ02)
- δύο (2) άτομα - Στέλεχος ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ03)
- ένα (1) άτομο - Επιστημονικός Υπεύθυνος-Ερευνητής επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους τομείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονομίας στις περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και Ανατολικής Πελοποννήσου (Κωδικός Ειδικότητας: ΝΟΒ04)

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του Έργου
Το έργο "NEETS on Board" υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία - EaSI (EU Programme for Employment and Social Innovation) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% του συνολικού προϋπολογισμού του από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 20% από πόρους του ελληνικού δημοσίου. Τα έργο αφορά στην κινητοποίηση και παροχή συμβουλών σε νέους ηλικίας 15-24 ετών, οι οποίοι:
• δεν είναι σε εκπαίδευση, θέση εργασίας ή σε κάποια μορφή επιμόρφωσης (NEETs- Not in Employment, Education and Training) και
• κατοικούν στις περιοχές Πειραιά, Σαρωνικού Κόλπου και Ανατολικής Πελοποννήσου (περιοχές παρέμβασης),
μέσα από τη δημιουργία δικτύων με τη συμμετοχή φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, ΟΑΕΔ, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας και της Κοινωνικής Οικονομίας. Η δικτύωση αυτή θα αξιοποιηθεί για την προώθηση ενεργειών υπέρ των NEETs όπως μαθητεία, πρακτική άσκηση, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, κατάρτιση. Το έργο διάρκειας 18 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 315.814 ευρώ υλοποιείται στη βάση εταιρικού σχήματος όπου συμμετέχουν το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνική Οικονομία (συντονιστής εταίρος), ο Δήμος Πειραιά και η «Αναπτυξιακή Πάρνωνας ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». Για τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου, έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση χορήγησης χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (contract number 7156064/22-12-2016)
Οι βασικές πτυχές του έργου αφορούν στον εντοπισμό των NEETs στις περιοχές παρέμβασης με τη βοήθεια των τοπικών υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων κοινωνικής πολιτικής, ΜΚΟ, κ.λπ και στην ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τη συμμετοχή τόσο στο έργο όσο και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Εγγύησης για τη Νεολαία «Youth Guarantee Plan», η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η δικτύωση των τοπικών φορέων οικονομικής ανάπτυξης στους άξονες Γαλάζια και Κοινωνική Οικονομία, καθώς και η «δέσμευση» των φορέων της δικτύωσης για την υλοποίηση πολιτικών ή δράσεων για την καθοδήγηση, εκπαίδευση, κατάρτιση, προώθηση της απασχόλησης των NEETs.
Περισσοτερα εδω
 
Top