Ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ το 2017 ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ έναντι 103,5 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Όμως πολύ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της κερδοφορίας του.

Τα κέρδη προ φόρων για το 2017 ανέρχονται σε 21,2 εκατ. έναντι 11,0 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε 11,3 εκατ. έναντι  6,7 εκατ.

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017, ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal (προβλήτας Ι) κατά 7 εκατ. ευρώ (53,1%) όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν και τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ ( που λειτουργεί η θυγατρική της Cosco ΣΕΠ ΑΕ) κατά  3,4 εκατ. (8,4 %).

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. έναντι 92,8 εκατ. το 2016, ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,1 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκατ. το 2016 και 2 εκατ. το 2015. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ από 0,0892 ευρώ το 2016 (+ 92%).
 
Top