ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4.3.2018
Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
                                                                                     1.3.2018
1.Πάντοτε ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῶν φορέων μας ἦτο καὶ εἶναι νὰ πεισθοῦν οἱ ἰθύνοντες, κυρίως τῆς Ἐκκλησίας, κάθε 25η Μαρτίου νὰ συναινοῦν εἰς τὸ νὰ τελοῦνται ἱερὰ μνημόσυνα εἰς μνήμην τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀκόμη καὶ ἀν ἰσχύῃ ἡ φήμη ὅτι οἱ πρόγονοι ἥρωές μας ἀφωρίσθησαν κατόπιν ἀφορήτου πιέσεως τοῦ Σατράπη – Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β’.
2.Μάλιστα δὲ τονίζουμε ὅτι εἰς τὸ ἐν λόγῳ μνημόσυνον πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ μεγίστου ἀνθρωπιστοῦ, ἀλτρουϊστοῦ, γενναίου καὶ δικαίου Φιλέλληνος Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, ποὺ ἦταν τρίτος εἰς τὴν ἱεραρχία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἄνευ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ὁποίου δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἐξοντωθῇ κανένας.
Ὅπως ἔχομε γράψει ἐκτενέστατα καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεύχη 67 (Ἀπρίλιος – Μάιος – Ἰούνιος 2016), ἐξώφυλλον καθὼς καὶ σ.σελ. 6 – 7  καὶ 68 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2016), σ.σελ. 68 – 72.  καθὼς καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, ὁ ἐν λόγῳ ἔμπρακτος χριστιανὸς ἐτόνιζε ὅτι μόνον ὅσοι εἶχαν συμμετάσχει ἐμπράκτως σὲ ἐπαναστατικὰ κινήματα ἔπρεπε νὰ ἀφωρισθοῦν καὶ νὰ καταδικασθοῦν καὶ ἔτσι τελικῶς δὲν ἐφαρμόσθη ἡ διαταγὴ τοῦ Σουλτάνου νὰ ἐκτελεσθοῦν - ἐξαφανισθοῦν ὅλοι οἱ Ρωμιοί.
3.Παρ ὅλον ποὺ ὁ μυστικοσύμβουλος – Γραμματεὺς τοῦ Σουλτάνου – πρώην Πρόξενος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τὸ Παρίσι, Χαμέτ, μαζὶ μὲ τὰ ἀσκέρια τῶν Γενιτσάρων ἐπέμεναν νὰ παρωτρύνουν τὸν Σουλτάνον διὰ τὴν γενικὴν σφαγὴν τῶν ἐπαναστατῶν, ἐν τούτοις ὁ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, κατώρθωσε καὶ προσεταιρίσθη ἀκόμη καὶ τὸν Μέγαν Βεζύρην Μπεντερλὶ Ἀλὶ Πασᾶ (26 Μαρτίου 1821 ἕως 30 Ἀπριλίου 1821.Ἦταν ὁ τελευταῖος Μεγάλος Βεζύρης ποὺ ἐκτελέσθηκε κατόπιν ἐπίσημης ἐντολῆς τοῦ Σουλτάνου ἐξ αἰτίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἦταν Τοῦρκος, ἀπὸ τὸ Μπεντὲρ τῆς Μολδαβίας) καὶ τελικῶς ἐσφαγιάσθησαν μόνον δέκα χιλιάδες (10.000) Ρωμιοὶ καταγόμενοι ἐκ Πελοποννήσου. Καὶ δι᾽ αὐτὸν τὸν μεγάλον ἀνθρωπιστὴν καὶ δίκαιον ἄνθρωπον ποὺ εἶχεν ἀποδεχθῆ τὴν μετριοπαθῆ - ἀνθρωπιστικὴν ὄψι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἀντετίθετο καὶ αὐτὸς ὁμοίως, ὅπως καὶ ὁ  Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, ὀφείλομε νὰ εὐχηθοῦμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε διὰ τὰ φιλανθρωπικά τους συναισθήματα καὶ διὰ τὸν ἀλτρουϊσμόν τους. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ αἱμοδιψεῖς Σουλτάνος, ὁ Γραμματεύς του καὶ τὰ ἀσκέρια τῶν Γενιτσάρων ἐπρότειναν καὶ ἐπέτυχον τὴν καθαίρεσι τοῦ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη. Αὐτὸς μὲ τὴν σύζυγόν του ἐβασανίσθησαν καὶ ἐδιαπομπεύθησαν τόσον ἄγρια ποὺ ἀπέθανεν ἡ γυναίκα του εἰς τὴν Προῦσσαν καὶ αὐτὸς εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ἐὰν δὲν αὐτοεθυσιάζοντο ὁ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ ἡ σύζυγός του, καθὼς και ὁ Μπεντερλὶ Ἀλὶ Πασᾶ, δὲν θὰ ὑπήρχαμεν ἐμεῖς σήμερον οἱ Ρωμιοὶ καὶ ἀν ἐπιζοῦσαν μερικοὶ θὰ εἶχαν μετατραπῇ ὄχι σε μασώνους, σιωνιστὰς καὶ λοιπὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἀλλὰ σὲ φανατικοὺς τζιχαντιστὰς καὶ σύγχρονους γενίτσαρους.
4.Ἐπειδὴ οἱ ἐκκλήσεις μας  πρὸς ὅλους τοὺς Δημάρχους καὶ τὶς Τοπικὲς Αὐτοδιοικήσεις δὲν ἐγένοντο μέχρι τώρα καταληπταὶ καὶ δὲν ὑλοποιήθησαν, παρακαλοῦνται οἱ ἑλληνόψυχοι συμμετέχοντες τοῦ Μνημοσύνου τῆς 4ης Μαρτίου 2018 νὰ πιέσουν τοὺς Δήμους Ναυπλίου καὶ Ἄργους νὰ ὀνομάσουν ἕνα μεγάλον κεντρικὸν δρόμον ἢ μίαν κεντρικὴν πλατείαν εἰς τὸν μέγιστον εὐεργέτην μας Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη.
Συναγωνισθῆτε ὅλοι μαζί μας νὰ πείσωμεν τοὺς πανίσχυρους ἰθύνοντας νὰ μὴ μᾶς ἐπαναλαμβάνουν τὸ:
«Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;» (Ἰωάν. θ, 34)
5.Κατωτέρω δημοσιεύομε τὴν ἀφίσσα γιὰ τὸ Μνημόσυνο τῆς 4ης Μαρτίου 2018 εἰς τὸ Ναύπλιον ,  τὸν χαιρετισμόν μας, τὸ ἱστορικὸν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ τὴν ἴδιαν τὴν εἰκόνα, ποὺ ἀφιέρωσεν ὁ Ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταρᾶς) εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ τάματός του.
Προτρέπομεν ὅλους τοὺς ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους, ὄχι μόνον τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος νὰ προσέλθουν ἀθρόως εἰς τὸ ἐν λόγῳ Μνημόσυνον.  
6.Παρακαλοῦμεν δὲ τὶς φίλες ἱστοσελίδες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὸ κείμενόν μας διὰ νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πανέλληνες καὶ ὅλοι οἱ φιλέλληνες, ὥστε νὰ μὴ μένουν εἰς τὴν πλάνην τῶν ἀνιστόρητων διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογραφίσκων καὶ ἐν γένει ἀργυρώνυμων ποὺ διαστερεβλώνουν τὴν ἱστορίαν ἰδιοτελῶς. Ἡ σωστὴ καὶ ἀληθὴς Ἱστορία ποτὲ δὲν ἀναθεωρεῖται, ἀλλὰ μεταδίδεται αὐτούσια ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεὰν διὰ νὰ ἀφυπνίζωνται οἱ πάντες, ἐφαρμόζοντες τὸ ρητὸν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας:
«Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» (Πολυβιος)
7.Ἐμεῖς θὰ συνεχίσωμεν νὰ ἀγωνιζώμεθα μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴν τὸ μεσημέρι καὶ γιὰ νὰ προσέλθουν οἱ πάντες εὶς τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλητήριον τῆς 4ης Μαρτίου 2018 εἰς τὰ Προπύλαια, ἐναντίον ὅλων τῶν ἀντιχρίστων, ἀπάνθρωπων, ἀντικοινωνικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν νομοσχεδίων, διατάξεων καὶ ἀποφάσεων.
Τοιουτοτρόπως θὰ παύσουν νὰ τρίζουν τὰ ὁστᾶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ προσευχώμεθα:
«Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».

 
Top