Έχω την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010,   να σας  καλέσω σε Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνος, την  30ην  Απριλίου  2018,  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  19.00μμ.   στο Δημοτικό Κατάστημα, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω  θέμα : 

Περί  ανάληψης  δράσεων και ακύρωσης της απόφασης της Α.Δ.Α. η οποία ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ίδρυση πλωτής μονάδας μυδοκαλλιέργειας στον όρμο Βασιλικών Δήμου Σαλαμίνας.  

     Το κατεπείγον της Συνεδρίασης συνίσταται στην έλλειψη χρόνου για την αντιμετώπιση του θέματος.                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                   ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

                                                   ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΧΑΤΖΗΣ 
 
Top