Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση 12 κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών.
Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018  Απόφαση – Προκήρυξη του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:
-Δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις  Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
-Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης
-Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/5/2018 μέχρι και 30/5/2018.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00- 14.00 στο τηλέφωνο 213-1371185.
Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ : 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678) και   στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.yen.gr  (ενότητα: κατατάξεις – προσλήψεις).
 
Top