Τη διαδικασία για να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής όσοι
δικαιούνται την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%,
δίνει με οδηγίες της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σε εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν:
· Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr, ή
· Να την αποστείλουν ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς ή
· Ψηφιακά, μέσω e-mail στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ
· Να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ
Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη για
τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών.
Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης
χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι
καταβολές ποσών, που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος.
 
Top