Όσα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων ορίζεται στην υπ' αριθμόν Α1139/2020 απόφαση που υπέγραψε και εξέδωσε
πρόσφατα ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση:

1. Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40%, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου που ισοδυναμεί με το 30% της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας του «κουρέματος» των μισθωμάτων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής (μείωσης) του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται «Δήλωση Covid».


Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η Α.Α.Δ.Ε. στο σύστημα ΤAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton


2. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων (εκμισθωτές) πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης.

3. Στη «Δήλωση Covid» τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή, καθώς και τα στοιχεία ακινήτου θα ανακτώνται από την τελευταία υποβληθείσα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Περαιτέρω, ο εκμισθωτής πρέπει να συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία:

α) Χρήση μίσθιου, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: – Κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους – Κύρια κατοικία στην οποία μισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του – Κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του – Επαγγελματική στέγη – Κύρια κατοικία ναυτικού

β) Το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση.

γ) Το ποσό του μισθώματος μετά τη μείωση.

δ) Τον μήνα που αφορά η μείωση.4. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Covid», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών, που καταχώρησε ο χρήστης εκμισθωτής και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της «Δήλωσης Covid».

5. Οι μισθωτές (ενοικιαστές) πρέπει να αποδεχθούν τις υποβληθείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι τις 6 Ιουλίου 2020. Για τον σκοπό αυτό πρέπει κι αυτοί να εισέλθουν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton

6. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές (ενοικιαστές) υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον εκμισθωτή.

7. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής κατά τα ανωτέρω, μετά την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή. Δηλώσεις μη αποδοχής που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων και δύναται για αυτές να διενεργηθεί διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.

8. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων (εκμισθωτές) θα πρέπει να υποβάλουν στο σύστημα TAXISnet «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή πιο απλά δήλωση μισθωτηρίου στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έχει συναφθεί συμφωνία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (μισθωτήριο) προ του 2014, που είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 και έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει τροποποιηθεί ως προς κάποιον όρο, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο TAXISnet. Η δήλωση θα είναι δυνατό να υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση σύναψης συμφωνίας μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, αρχικής ή τροποποιητικής, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτής ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, εφόσον η συμφωνία αυτή είναι σε ισχύ μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί γι' αυτήν ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο TAXISnet. Η δήλωση θα είναι δυνατό να υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

γ) Αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

9. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώσει το γεγονός, υποβάλλοντος ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση λήξεως μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Διαφορετικά, η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Covid για τους εκμισθωτές ακινήτων έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020.Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι εισέπραξαν ή εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον κορωνοϊό.
 
Top