Ετήσια αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 15% σημείωσε ο όμιλος εταιριών ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ, το 2019 καθώς ανήλθε σε 62 εκατ. εύρω.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκε σε €16,2 εκατ. σε σχέση με €8,6 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. 

Το ποσό αυτό, χωρίς την επιρροή από την υποχρεωτική εφαρμογή νέου λογιστικού προτύπου, θα είχε διαμορφωθεί σε €9,2 εκατ. Ισχυρή, επίσης, παραμένει και η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, με το δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να ανέρχεται σε 35% (57% χωρίς την επίδραση του νέου λογιστικού προτύπου).

Στη διάρκεια του 2019, ο όμιλος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ανάπτυξε περαιτέρω το δίκτυό του, με το άνοιγμα και λειτουργία 37 νέων καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέροντας αντίστοιχα θέσεις εργασίας στην Ελληνική Οικονομία.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος Γρηγόρης, με μία ιστορία σχεδόν μισού αιώνα στην Ελληνική αγορά, θέτει στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG's) που αφορούν στον Άνθρωπο, στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον. 

Έχοντας αναπτύξει ένα έντονο αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στους πελάτες του, όσο και σε ολόκληρη την κοινωνία, υλοποιεί ποικίλες πρωτοβουλίες ώστε να μεγιστοποιήσει την προσφορά του.
 
Top