Business Plan Τράπεζας Πειραιώς 2022-2025

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επαναπροσδιορισμός των κύριων δραστηριοτήτων και ενίσχυση των προοπτικών αποδοτικότητας του Ομίλου
Διατυπώνοντας τους στόχους της περιόδου 2022-2025
o Εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους περίπου €27 δισ. σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατάτην περίοδο 2022-2025. Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου €7 δισ.o Ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου €140 εκατ. κατά τηνπερίοδο 2022-2025, μέσω οργανικής ανάπτυξης και νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών στοasset management και τη διαχείριση ακινήτωνo Επίτευξη βέλτιστης λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με μείωση του κόστους κατάπερίπου 25% την περίοδο 2022-2025o Διπλασιασμός της κερδοφορίας προ προβλέψεων, σε επαναλαμβανόμενη βάση, σε €1,2δισ. το 2025, σε σύγκριση με €0,6 δισ. το 2021, θέτοντας τη βάση για σταθερές καιβιώσιμες αποδόσεις για τους μετόχουςo Πρωταγωνιστική θέση στο asset management, με στόχο τον διπλασιασμό των κεφαλαίωνυπό διαχείριση ως το 2025, φτάνοντας περίπου τα €12 δισ.o Πλήρως εξυγιασμένη τράπεζα, με την τελική φάση μείωσης των μη εξυπηρετούμενωνδανείων να οδηγεί σε δείκτη περίπου 3%, αντίστοιχο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καιεξορθολογισμό του οργανικού εξόδου προβλέψεων στις περίπου 40 μ.β. επί των δανείωνo Στήριξη στη δυναμική των κύριων δραστηριοτήτων μας και στην ηγετική παρουσία στηναγορά, για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τοοικονομικό περιβάλλον και την ψηφιοποίησηo Κορυφαία θετική επίδραση στον τομέα του ESG, με αύξηση των βιώσιμων τραπεζικώνδραστηριοτήτων περίπου στα €9 δισ. κατά την περίοδο 2022-2025 (χρηματοδοτήσεις,διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έκδοση τίτλων)
Θέτοντας τις χρηματοοικονομικές επιδιώξεις για το 2025
o Μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 13% το 2021 σε περίπου 9% το2022 και περίπου 3% το 2025o Διατηρήσιμη απόδοση επί του μέσου όρου των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 6%το 2022 και περίπου 12% το 2025o Κεφαλαιακό επίπεδο περίπου στο 16% για το 2022, με απορρόφηση της επίπτωσης τηςτελευταίας φάσης εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, η οποία, στη συνέχεια, οδηγούμενηαπό την παραγωγή οργανικού κεφαλαίου, θα διαμορφωθεί υψηλότερα του 17% το 2025o Δυνητική διανομή μερίσματος από το 2024, συναρτήσει της απόδοσης και της πορείας τωνκεφαλαίων.
Ξεκάθαρη πορεία για την ενίσχυση των προοπτικών αποδοτικότητας του Ομίλου Πειραιώς
Τα τελευταία 4 χρόνια, η Πειραιώς έχτισε γερά θεμέλια για να καταστεί μία τράπεζαπλήρως εξυγιασμένη, οικονομικά ισχυρή και με βιώσιμη κερδοφορία.Σήμερα, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσιάζει το στρατηγικό του σχέδιο για την περίοδο2022-2025, που οδηγεί σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων φέτος καιχαράσσει σαφή πορεία για το αύριο.
Η Τράπεζα Πειραιώς επέτυχε έναν σημαντικό μετασχηματισμό μέσω της υλοποίησηςτου σχεδίου Sunrise το 2021. Το Business Plan 2022-2025 στοχεύει να θέσει τις κύριεςμεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τηνεμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις προοπτικές των τραπεζικών μαςδραστηριοτήτων.
Ο πυρήνας της στρατηγικής μας είναι η περαιτέρω επέκταση της θέσης της Πειραιώς ωςκορυφαίου παράγοντα σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, που υποστηρίζει τηνανάπτυξη και την καινοτομία. Η πορεία αυτή ενισχύεται περαιτέρω, καθώς υλοποιείταιη στρατηγική του Ομίλου που επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες:• Τομές στο λειτουργικό κόστος για την επίτευξη βέλτιστου επίπεδου λειτουργικήςαποτελεσματικότητας• Διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, στοχεύοντας σε έσοδαυψηλής απόδοσης κεφαλαίων• Στοχευμένη προσέγγιση απόδοσης στο πλαίσιο της στρατηγικής πιστωτικήςεπέκτασηςΗ Τράπεζα Πειραιώς θα διατηρήσει αυστηρή πειθαρχία στον περιορισμό τουλειτουργικού της κόστους και θα αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της,στοχεύοντας σε αναλογία κόστους-εσόδων χαμηλότερα του 40% ως το τέλος του 2025.Επιδίωξή μας είναι να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα μέχρι το 2025 με περαιτέρωμείωση των δαπανών στο επίπεδο των €0,7 δισ. ενώ παράλληλα θα επενδύουμε στηνανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.
Οι στόχοι μας περιλαμβάνουν στοχευμένη δανειακή επέκταση περίπου €7 δισ. κατά τηνπερίοδο 2022-2025, φθάνοντας στα περίπου €35 δισ. εξυπηρετούμενων δανείων στοτέλος της περιόδου, εστιάζοντας σε τομείς όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός και ηενέργεια.
Ένας πρόσθετος τομέας στον οποίο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να αποκτήσειηγετική θέση, είναι αυτός του Asset Management, στοχεύοντας σε περίπου €12 δισ.συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση το 2025.
Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να αυξήσει την απόδοση επί των μέσωνενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) σε περίπου 6% για το 2022 και σταδιακά ναφτάσει στο περίπου 12% το 2025. Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θαεπιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους μας από το 2024, σεσυνάρτηση με τις συνθήκες και τις εποπτικές απαιτήσεις.
Η Τράπεζα Πειραιώς εστιάζει επίσης στη διερεύνηση και νέων εμπορικών καιστρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, μεενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων. Παράλληλαμε τα ανωτέρω, αξιοιποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος καιενισχύει την ψηφιακή διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες.
Σε συνδυασμό με τις χρηματοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς,προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμευποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια ESG(Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), στις δραστηριότητές μας. Ηεν λόγω στρατηγική θα μας επιτρέψει να μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στηνεπίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των στόχωνβιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύουμε νααυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου €9 δισ.
Επιδιώξεις του business plan 2022-2025

Δείτε ακόμα:  Πιστεύω πολύς κόσμος χρειάζεται τώρα την 4η δόση

Χρηματοοικονομικές Επιδιώξεις
2021
2022ε
2023ε
2024ε
2025ε
Απόδοση μέσων ενσώματων ιδίων κεφαλαίων
3%
~6%
~8%
~10%
~12%
Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων
13%
~9%
~5%
~3%
~3%
Δείκτης κεφαλαίων fully loaded CET1
9%
~10%
~11%
~12%
~13%
ε: εκτίμηση
Στποχεία σε επαναλαμβανόμενη βάση
Αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών
Διοχέτευση χρηματοδότησης σε αναδυόμενους, εξωστρεφείς κλάδους
Η Tράπεζα Πειραιώς είναι η κορυφαία εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα και ο προτιμητέος στρατηγικός σύμβουλος των ελληνικών επιχειρήσεων, με μερίδιο 25% επί των εξυπηρετούμενων δανείων και ενεργές σχέσεις με το 80% περίπου των εγχώριων επιχειρήσεων. Η Τράπεζα στοχεύει να επικεντρωθεί στους πλέον υποσχόμενους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα, εξαγωγικό προσανατολισμό, ποιότητα και βιωσιμότητα. Υιοθετώντας προσέγγιση απόδοσης προσαρμοσμένη για την ανάληψη κινδύνων, οι τομείς στόχευσης θα είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η ενέργεια, οι οποίοι αναμένεται να αντλήσουν σχεδόν το ήμισυ των νέων επιχειρηματικών δανείων κατά την 4ετία 2022-2025.  
Νέος πυλώνας asset management με στόχο την αξιοποίηση 
της δυναμικής της αγοράς
Ένας νέος Επιχειρηματικός Πυλώνας συγκροτείται στον Όμιλο, ο οποίος περιλαμβάνει τους τομείς διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακών συναλλαγών και private banking, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια €6 δισ. (Δεκέμβριος 2021), ώστε να αξιοποιηθεί η ισχυρή δυναμική της ελληνικής αγοράς asset management. Με την κίνηση αυτή, ο Όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών του έως το 2025, στηριζόμενος στο εμπορικό του δίκτυο, την τεχνογνωσία, τη βαθιά γνώση της αγοράς και των κινήτρων πωλήσεων για τα στελέχη του. Η ενσωμάτωση της Iolcus Investments AIFM στον Όμιλο Πειραιώς συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. 
Νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων, αξιοποιώντας τις τάσεις της αγοράς και την εσωτερική τεχνογνωσία 
Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μετασχηματίσει τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, εστιάζοντας στην εξυγίανση του ισολογισμού του από χαμηλής απόδοσης περιουσιακά στοιχεία, στη μείωση του κόστους για υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν ακόμη αποτελεσματικότερα και στην ανάπτυξη σε τομείς με ανοδικές προοπτικές. Το νέο σχέδιο διαχείρισης ακινήτων του Ομίλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ακινήτων μεσοπρόθεσμα κατά €1 δισ., από €3,2 δισ. σήμερα, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από μισθώματα σε περίπου €60 εκατ. το 2025 από €34 εκατ. το 2021.
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με τη Natech
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα με την εταιρεία Natech Α.Ε. για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης καινοτόμου ψηφιακής τράπεζας προς πελάτες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή χρηματοοικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών. 
Η νέα πλατφόρμα BankTech, η οποία συνδυάζει κορυφαία τεχνολογική και τραπεζική τεχνογνωσία, θα παρέχει υπηρεσίες Banking-as-a-Service, Buy-Now-Pay-Later, digital onboarding και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα προς τους καταναλωτές, με ψηφιακό και ευέλικτο τρόπο.
Η εν λόγω πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινήσει από τον κλάδο λιανικής, με την Πειραιώς δυνητικά να συνεισφέρει πελάτες εξοικειωμένους με τα ψηφιακά μέσα, μειώνοντας σημαντικά κόστος και χρόνο εξυπηρέτησης. Επιπλέον, η αξιοποίηση της προσφοράς των ως άνω προϊόντων αναμένεται να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα. Οι εν λόγω ευκαιρίες μείωσης κόστους και ενίσχυσης εσόδων δεν συμπεριλαμβάνονται στο τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο.
Σχετικά με τη Natech
Η Natech Α.Ε. είναι κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με ισχυρή παρουσία στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς το λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση, καθώς και τον ελληνικό δημόσιο τομέα. Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Natech παρέχει ισχυρή τραπεζική τεχνολογία και υπηρεσίες σε τοπικές, εθνικές και πολυεθνικές τράπεζες και παρόχους πληρωμών σε διεθνές επίπεδο. Οι πελάτες βασίζονται στις εύκολες στην ενσωμάτωση λύσεις της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη μοναδική τεχνολογία live-ledger, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τους κινδύνους των τραπεζικών διαδικασιών front-end και back-office. Σε αυτή την προσπάθεια, η Natech θα συνεισφέρει με ισχυρά τεχνολογικά θεμελιώδη, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μηχανικών, αναλυτών, χρηματοοικονομικών ειδικών και ειδικών υποστήριξης πελατών.
 ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)
#
Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 
Επεξήγηση 
1
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CET1 fully loaded) σε επαναλαμβανόμενη βάση
Κεφάλαιο CET1, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #21
2
Κόστος κινδύνου (CoR)
Aπομειώσεις δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Καθαρά Δάνεια
3
Οργανικό κόστος κινδύνου 
Κόστος κινδύνου μείον (-) μη επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις απομείωσης προς (/) Καθαρά Δάνεια
4
Δείκτης κόστους προς έσοδο
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις προς (/) σύνολο καθαρών εσόδων
5
Σωρευτικές προβλέψεις ( LLR)
Σωρευτικές προβλέψεις δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος
6
Καταθέσεις ή καταθέσεις πελατών 
Υποχρεώσεις προς πελάτες  
7
Μεικτή λογιστική αξία 
Αξία ακαθάριστων δανείων του περιγραφόμενου χαρτοφυλακίου
8
Δάνεια προ προβλέψεων 
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 
9
Απομειώσεις (έξοδο προβλέψεων) δανείων  
Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος πλέον (+) άλλων επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο για δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος
10
Καθαρά έσοδα προμηθειών 
Έσοδα προμηθειών μείον (-) Έξοδα προμηθειών
11
Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών
Καθαρά έσοδα προμηθειών εξαιρουμένων €39 εκατ. διαφυγόντος εισοδήματος και περιλαμβανομένων €34 εκατ. έσοδα από ενοικίαση ακινήτων (προηγουμένως στα λοιπά λειτουργικά έσοδα)
12
Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM) 
Καθαρά έσοδα τόκων σε ετησιοποιημένη βάση προς (/ ) Μέσο όρο συνολικού ενεργητικού
13
Δάνεια μετά από προβλέψεις  
Δάνεια μετά από προβλέψεις στο αποσβέσιμο κόστος  
14
Επαναλαμβανόμενο καθαρό κέρδος  
Κέρδη/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #21, το επιπλέον όφελος των 50 μονάδων βάσης TLTRO III ύψους €84 εκατ. που σχετίζεται με την επίτευξη των κριτηρίων δανεισμού για το έτος, κέρδη €90 εκατ. από ΟΕΔ, τα καθαρά έσοδα από τόκους που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ του 2021, καθώς και απομείωση αναβαλλόμενου φόρου €0,3 δισ. 
15
Νέες εκταμιεύσεις δανείων
Eκταμιεύσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου ή που εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου για μελλοντικές περιόδους
16
Περιθώριο καθαρών εσόδων από προμήθειες ή Καθαρά έσοδα προμηθειών προς ενεργητικό
Καθαρά έσοδα προμηθειών προς (/) Μέσο όρο συνολικού ενεργητικού
17
Καθαρά Έσοδα Τόκων 
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα μείον (-) Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
18
Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα τόκων
Καθαρά Έσοδα Τόκων εξαιρουμένων €300 εκατ. διαφυγόντων εσόδων ΜΕΑ και €84 εκατ. εφάπαξ όφελος από TLTRO3
19
Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) 
Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP
20
Δείκτης ΜΕΑ 
Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς (/) Δάνεια προ προβλέψεων   
21
Μη επαναλαμβανόμενα  (εφάπαξ) στοιχεία αποτελεσμάτων
Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν (α) €387 εκατ. κέρδη από κρατικά ομόλογα στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο το 1ο τρίμηνο 2021 και από τη συναλλαγη Mayfair ύψους €185 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2021, (β) έξοδα προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης €40 εκατ.σε δαπάνες προσωπικού το 2ο τρίμηνο 2021, (γ) Αναστροφή αποθεματικών του κόστους του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης ύψους €15 εκατ. σε δαπάνες προσωπικού το 4ο τρίμηνο 2021 (δ) €7 εκατ. έκτακτα έξοδα διοίκησης, (ε) έξοδο απομειώσεων συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης λόγω Covid-19 το 2020 και έξοδο προβλέψεων συνδεδεμένο με πωλήσεις ΜΕΑ ως ακολούθως: €695 εκατ. το 2020, €829 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021, €2,207 εκατ. το 2ο τρίμηνο το 2021, €734 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2021 και €126 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2021
22
Λειτουργικά έξοδα (κόστος) 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις  
23
Λειτουργικά έξοδα (επαναλαμβανόμενα) 
Λειτουργικά έξοδα μείον (-) τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη της αντίστοιχης περιόδου
24
Εξυπηρετούμενα Δάνεια 
Δάνεια προ προβλέψεων μείον (-) ΜΕΑ μείον (-) senior tranches τιτλοποιήσεων ΜΕΑ
25
Έσοδα (κέρδη) προ προβλέψεων
Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος
26
Έσοδα (κέρδη) προ προβλέψεων σε κανονική βάση 
Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #21, το επιπλέον όφελος των 50 μονάδων βάσης TLTRO III ύψους €84 εκατ. που σχετίζεται με την επίτευξη των κριτηρίων δανεισμού για το έτος, κέρδη €90 εκατ. από ΟΕΔ, καθώς και τα καθαρά έσοδα από τόκους που σχετίζονται με τιτλοποιήσεις και πωλήσεις ΜΕΑ του 2021
27
Απόδοση κεφαλαίου προσαρμοσμένη βάσει κινδύνου (RaRoC)
Το RaRoC υπολογίζεται με βάση την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία διαιρούμενη με το εποπτικό κεφάλαιο που καταναλώθηκε, δηλαδή το RWA πολλαπλασιασμένο με τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση
28
Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #21
29
Έσοδα (κέρδη) προ προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάση 
Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #21
30
Αποτελέσματα προ φόρων (Επαναλαμβανόμενα) 
Κέρδος / ζημία περιόδου προ φόρου εισοδήματος εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #35
31
Σύνολο καθαρών εσόδων (επαναλαμβανόμενα) 
Συνολικό Καθαρό Εισόδημα εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #35
32
Mεσοπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV)
Αποτέλεσμα (κέρδη) πρό φόρων περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Μέσο όρο ενσώματων ίδιων κεφαλαίων
33
Ενσώματα ίδια κεφάλαια
Συνολικά ίδια κεφάλαια μείον (-) την ονομαστική αξία των cocos μείον (-) τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετά το 2020 και την μετατροπή των cocos, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια εξαιρούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και το πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1
34
Συνολικός δείκτης κεφαλαίων (Phased in) σε pro forma βάση
Το συνολικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με την εφαρμογή των ρυθμιστικών μεταβατικών διευθετήσεων για τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 9
 

Δείτε ακόμα:  Γνωρίζετε που βρίσκονται οι άγνωστοι «Δίδυμοι Πύργοι» της Ελλάδας;

Σου άρεσε το άρθρο; Για ακόμα περισσότερα παρόμοια άρθρα:
Κάνε εγγραφή στο Google News.
Κάνε subscribe στο YouTube.
Ακολούθησε μας στο Facebook.
Ακολούθησε μας στο Twitter.

Newsroom | Pireas News